Tiedotteet

Etusivu :: Tiedotteet :: Hiidenveden rehevöitymisen historiaa tutkittiin järven pohjasedimenteistä
27.02.2017

Hiidenveden rehevöitymisen historiaa tutkittiin järven pohjasedimenteistä

Hiidenveden rehevöitymisen historiaa tutkittiin järven pohjasedimenteistä
Hiidenvedellä toteutettiin kesällä 2015 järven rehevöitymishistoriaa selvittävä paleolimnologinen tutkimus, jonka tulokset on nyt julkaistu.

Hiidenveden kunnostus -hanke sekä Helsingin ja Jyväskylän yliopistot tutkivat, mitä Hiidenveden pääaltaan, Kiihkelyksenselän, sedimentit kertovat järven tilassa tapahtuneista muutoksista viimeisten vuosikymmenten aikana. Tutkimuksessa selvisi, että Hiidenveden tila on muuttunut rehevämmäksi ja vähähappisemmaksi 1940-luvulta lähtien.

Kuva: Sedimenttinäytteenottoa Hiidenvedellä sekä surviaissääsken pääkapseli (Tomi Luoto).

Paleolimnologia tutkii järven ja sen valuma-alueen ympäristöhistoriaa pohjasedimenttikerrostumien avulla. Paleolimnologisessa tutkimuksessa pyritään arvioimaan järven tilan luontaista vaihtelua, muutosten ajankohtaa ja tilaa, johon järvikunnostuksessa pyritään. Järvessä elää kunakin aikana kyseisiin olosuhteisiin, esimerkiksi runsashappisiin tai reheviin, sopeutunut lajisto, jonka jäänteet kerääntyvät ja tallentuvat pohjasedimenttiin. ”Kun järven tila muuttuu, myös lajistossa tapahtuu muutoksia. Tutkimalla pohjasedimentin kerroksista löytyviä fossiiliyhteisöjä voidaan selvittää niin ekologisia kuin veden laadun vaihteluita”, kuvailee dosentti Tomi Luoto Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Paleolimnologisista tutkimuskohteista yleisimpiä ovat kasviplanktoniin kuuluvat piilevät sekä pohjaeläimiin lukeutuvat surviaissääsken toukat, joiden jäänteet tallentuvat järven pohjan sedimentteihin. ”Piilevät kuvaavat hyvin järven ravinnekehitystä, kun taas surviaissääsket heijastavat muutoksia järvien pohjanläheisissä osissa, esimerkiksi niiden happitilanteessa”, kertoo tutkija Marttiina Rantala Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitokselta.

Hiidenveden Kirkkojärvellä on tehty aiemmin vuonna 2011 vastaavanlainen paleolimnologinen tutkimus. Uusi tarkemmalla aikaresoluutiolla tehty ja intensiivisen ihmistoiminnan aikaan sijoittuva tutkimus täydentää tilannekuvaa Hiidenveden rehevöitymishistoriasta, sillä uudessa tutkimuksessa tutkimusalueena olivat Hiidenveden pääaltaan syvemmät alueet, joissa olosuhteet ovat vakaammat. Siten ne kuvaavat paremmin järven tilan kokonaiskehitystä.

Rehevöitymishistoriasta suuntaviivat kunnostustoimille

Kiihkelyksenselältä 14 metrin syvyydestä otettu sedimenttisarja paljastaa Hiidenveden muuttuneen 1940-luvulta 1960-luvulle keskirehevään suuntaan, ja myöhemmin 1990-luvulla reheväksi. Tutkimuksen mukaan 1940-luvun tilaa voidaankin pitää tavoitetasona kunnostustoimille. Rehevöitymisen kehityskulku näkyy etenkin pohjaeläinlajiston muuttumisessa 1990-luvulle tultaessa voimakasta rehevöitymistä sietäviin lajeihin, mutta myös piilevien kohdalla rehevöitymistä osoittavan lajiston runsastumisena.

Surviaissääskiin perustuva arvio pohjanläheisen hapen määrästä on vaihdellut paljon vuosikymmenien aikana. 1940-luvulla Hiidenvedellä pohjan lähellä vallitsi runsashappiset olosuhteet, mutta 1950–1975 taas vähähappiset. 1980-luku oli happitilanteeltaan parempi, mutta 1990-luvun alussa ja 2010-luvun vaihteessa esiintyi jälleen vähähappiset ja hapettomat vaiheet. Viimeaikoina happitilanne vaikuttaa taas kohentuneen. ”Ajoittaista syvänteen hapettomuutta on esiintynyt Hiidenvedellä ainakin 1940-luvulta lähtien, se siis vaikuttaa olevan järvelle tyypillistä. Pitkäkestoinen ja laaja syvänteen vähähappisuus olisi kuitenkin järvessä haitallista, ja kunnostuksella pyritäänkin vähentämään Hiidenveteen tulevaa rehevöittävää ravinnekuormitusta ja siten parantamaan järven tilaa sekä happitilannetta”, toteaa vesistötutkija Anu Suonpää Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Lisää tietoa tämän tutkimuksen tuloksista ja muista Hiidenveden ajankohtaisista teemoista on tarjolla Hiidenvesi-illassa keskiviikkona 1.3. klo 18–20 Vihdin kunnanvirastolla, tervetuloa!

Tutustu raporttiin tästä.


Lähettäjä
Ekaterina Ikonen
09.03.2017