Vasarlan kosteikko

Ongelmina tulvat ja vesistökuormitus

Vasarlan kosteikko perustettiin tulvivalle joutomaa- ja peltoalueelle. Ympäröivät pellot ovat suureksi osaksi kaltevia rinteitä, mikä aiheutti kuormitusta Hiidenveteen, ja läheisen Vaanilanlahden Natura-alueen rehevöitymistä ja umpeenkasvua.

Hiidenveden kunnostus

Ennen kunnostusta

Pelloille nousevat tulvat haittasivat myös viljelyä. Niitty oli osittain märkää ja heinävaltaista. Kasvillisuus oli tavanomaista kostean niityn lajistoa. Alue oli laidunnuksen ulkopuolella ja vähitellen pajuttumassa.

Hiidenveden kunnostus 

Kosteikon rakentaminen

Alueelle kaivettiin talvella 2015 luonnonmukainen kosteikkoallas, johon johdettiin pelloilta laskeva oja ja pintavalunta. Allas yltää syvimmillään lähes metriin keskisyvyyden ollessa noin 0,45 metriä. Kaivetut massat läjitettiin viereiselle pellolle  ja niitylle. Läjitys korotti pellon pintaa, mikä vähentää tulvavesien nousua.

 

Valmis kosteikko