Vanjärven kunnostus

Vihdin Vanjärven luontoarvot on tunnustettu Suomessa ja kansainvälisellä tasolla. Vanjärvi kuuluu EU:n Natura-suojelualueverkostoon sekä valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Vanjärvellä tavataan kokoonsa nähden poikkeuksellisen laaja kirjo erilaisia lintulajeja. Lisäksi alueelle on perustettu Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta n. 130 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue.

Rehevöitymisen vuoksi järvi oli kuitenkin kasvamassa umpeen kiihtyvällä vauhdilla, ja sen luontoarvot olivat taantumassa. Umpeenkasvuun tartuttiin Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kunnostustoimenpitein, jotka valmistuivat vuonna 2013 Hiidenveden historian laajimpana kunnostustyönä.

Vanjärven kunnostustoimenpiteet

Kunnostustyöt alkoivat talvella 2013 maapohjien jäädytyksellä, minkä jälkeen aloitettiin varsinaiset ruoppaukset. Ruoppaamalla avattiin joen ja järven välinen vesiyhteys virtauksen sekä veden uusiutumisen tehostamiseksi. Veden kiertoa järvessä parannettiin kaivamalla uomastoa Puttisaaren itäpuolelle sekä lähtökanava Vanjärven länsireunalle. Myös läheiselle luhta-alueelle kaivetut lammikot tasaavat ja jakavat veden virtausta. Jokitörmälle rakennettiin kaksi kivikynnystä, joiden kautta vesi purkautuu järvestä takaisin Vanjokeen. Lisäksi Savijoen suulle kaivettiin kiintoainesta ja ravinteita pidättävä laskeutusallas. Kaivumassat läjitettiin lähialueen alaville pelloille.

Kesällä 2013 Vanjoen päävirtaus johdettiin jokeen rakennetun pohjakynnyksen kautta Vanjärveen. Ennen rakennustöiden aloittamista Vanjoessa elävät suojellut simpukat siirrettiin pois kaivuualueelta.

Kunnostushankkeen vaikutuksia seurataan

Kunnostustöiden vaikutuksia seurataan erikseen laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti. Keskimäärin järven vedenpinta nousi 34 cm ja aliveden korkeudella noin metrin verran. Vanjärven avovesiala kasvoi ja umpeenkasvu pysähtyi.

Vanjärven kunnostustöiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Uudenmaan ELY-keskus. Hanke toteutettiin osana Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hanketta ja rahoitettiin Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimasta Hiidenveden kunnostus -hankkeelle kohdennetusta valtion rahoitusosuudesta. Luvan haltijana on Vihdin kunta.

Lisätietoja:

Vanjärven hoito- ja käyttösuunnitelma

Vanjärven kunnostustyöt on saatu päätökseen talven osalta, tiedote 22.3.2013

Kunnostustöiden aikaista kuvaa Vanjärveltä (Jarmo Vääriskoski/Uudenmaan Ely-keskus)

Vanjärven kunnostushankkeeseen liittyvä video v. 2007