Vaanilanlahden kosteikon kunnostus

Vaanilanlahti sijaitsee Lohjalla Hiidenveden eteläpään lahdenpohjukassa. Vaanilanlahti kunnostettiin vuonna 2011 osana Hiidenveden kunnostus 2008–2011 -hanketta. Kunnostus parantaa Hiidenveden tilaa ja tukee luonnon monimuotoisuuden säilymistä vähentämällä ravinnekuormitusta sekä lisäämällä avovesialueitta ja linnuille suotuisia elinpaikkoja.

Vaanilanlahden monimuotoinen luonto on suojeltu

Vaanilanlahti on hyväksytty Natura 2000-ohjelmaan SCI-alueeksi (Sites of Community Importance) muun muassa siellä esiintyvän luontodirektiivilajin, täplälampikorennon elinpaikkana. Alueen linnustollinen arvo on myös merkittävä. Alueella pesii runsaasti vesilintuja, kuten silkkiuikkuja, nokikanoja, kyhmyjoutsenia ja haapanoita. Lisäksi alueella on tavattu kaulushaikaroita, luhtahuitteja, luhtakanoja ja naurulokkeja. Vaanilanlahden kosteikko toimii myös tärkeänä muutonaikaisena levähdysalueena useille vesilintulajeille.

Kunnostuksella pysäytettiin arvokkaan kosteikon umpeenkasvu

Vaanilanlahteen laskeva Myllyoja eli Santoja tuo mukanaan runsaasti rehevöittäviä ravinteita ja kiintoainesta. Tämä on johtanut lahden voimakkaaseen umpeenkasvuun. Lahden pohjukkaan suunniteltiin kaivettavaksi laajamittaiset purku-ja hajotusojastot, joiden avulla Myllyojasta virtaava vesi saatiin leviämään tehokkaasti koko kosteikon alueelle. Vesi virtaa ojastoista tiheän vesikasvillisuuden lävitse, jolloin kasvillisuus sitoo osaltaan veteen liuenneita ravinteita. Ojastojen lisäksi Myllyojan suulle kaivettiin tuloallas, joka toimii kiintoaineksen pysäyttäjänä.

Monitahoinen yhteistyö kunnostushankkeen taustalla

Tahtotila kosteikon kunnostukseen nousi paikallisten asukkaiden aloitteesta. Mukana hanketta vauhdittamassa olivat maa- ja vesialueiden omistajat. Uudenmaan ELY-keskus laati hankkeelle toteutussuunnitelman. Kunnostustyöt rahoitettiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n koordinoiman Hiidenveden kunnostus -hankkeen kohdennetuilla valtion varoilla. Kosteikko on kooltaan n. 12,3 ha.

Lisätietoja:

Vaanilanlahden luontoarvot, Ilpo Huolman, Uudenmaan ELY-keskus

Vaanilanlahden kunnostussuunnitelma, Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus